Gedragscode

Hoe gedraag ik mij als lid binnen de club?

Als speler engageer ik mij om:

 1. Altijd tijdig op het afgesproken uur aanwezig te zijn voor trainingen en wedstrijden
 2. De trainer te verwittigen indien ik niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd
 3. Mijn trainer vóór de training of wedstrijd te verwittigen van elke kwetsuur of ongemak
 4. Mijn trainer en ploegleider te groeten bij mijn aankomst en vertrek in de club
 5. Geen waardevolle voorwerpen of geld in de kleedkamers achter te laten
 6. Steeds de orde in de kleedkamers te bewaren en niet langer in de kleedkamers te blijven dan noodzakelijk
 7. Steeds de geschikte sportschoenen en kledij te dragen en mijn haar vast te maken
 8. De wedstrijdkledij van de club met zorg te behandelen
 9. Mee te helpen het materiaal op te stellen en terug naar de opslagplaats te brengen volgens de richtlijnen van mijn trainer
 10. Mij strikt aan de afspraak te houden die ik met mijn ouders heb gemaakt met betrekking tot mijn verblijf in de club
 11. Geen beledigende of racistische taal en/of gebaren te gebruiken
 12. Mij niet agressief, gewelddadig of spottend te gedragen
 13. De belangen van de ploeg steeds boven mijn persoonlijke belangen te laten gaan
 14. Mij altijd op een verantwoordelijke, vriendelijke, eerlijke en moedige manier te gedragen
 15. Eenvoudig te blijven en altijd de verdiensten van mijn medespelers te erkennen.

Als ouder engageer ik mij om:

 1. Ervoor te zorgen dat mijn kind steeds tijdig op de trainingen, wedstrijden en afspraakplaatsen is;
 2. De trainer en/of jeugdverantwoordelijken op de hoogte te brengen van eventuele problemen waarmee mijn kind geconfronteerd wordt;
 3. Positieve belangstelling te tonen voor de sport van mijn kind: regelmatig een training bijwonen en supporteren tijdens de wedstrijden;
 4. Op een constructieve manier met de trainer of coach te communiceren, maar zijn/haar beslissingen en visie te respecteren;
 5. Geen overdreven druk op de schouders van mijn kind te leggen maar het wel stimuleren om al zijn/haar talenten te ontwikkelen;
 6. Mijn kind te stimuleren om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden;
 7. Naar de inspanningen van mijn kind te kijken, niet enkel naar de score of eindstand;
 8. Respect op te brengen voor de spelers, trainers van de twee ploegen alsook voor de beslissingen van de scheidsrechter en mij te onthouden van elke vorm van verbaal geweld;
 9. Altijd de integriteit van de club te respecteren.

Als jeugdtrainer engageer ik mij om:

 1. Tijdig aanwezig te zijn voor trainingen, wedstrijden en jeugdvergaderingen en de jeugdverantwoordelijke vooraf te verwittigen indien ik verhinderd ben;
 2. De trainingen grondig voor te bereiden en deze voorbereiding door te geven indien ik verhinderd ben;
 3. Aangepaste schoenen en kledij te dragen tijdens trainingen/wedstrijden, erop toezien dat spelers dat ook doen;
 4. Aan de spelers de opdracht te geven het nodige materiaal op te stellen en weg te bergen, zorg te dragen voor het materiaal en de accommodatie;
 5. Geen overdreven druk op de schouders van de spelers te leggen maar hen stimuleren al hun talenten te ontwikkelen;
 6. Samen met de ouders en de ploegverantwoordelijke afspraken te maken voor trainingen/wedstrijden;
 7. De spelers erop te wijzen dat ze respect moeten hebben voor tegenstanders en de medespelers inclusief hun prestaties, alsook voor de scheidsrechter en andere personen die een bepaalde functie uitoefenen;
 8. Geen agressieve, onsportieve, beledigende of racistische taal/gebaren te gebruiken en dat ook niet dulden van de spelers;
 9. Bij de beoordeling van de wedstrijden niet enkel naar de (eind)score te kijken, maar ook naar de geleverde inspanningen;
 10. De belangen van de ploeg steeds boven de persoonlijke belangen te stellen.

Als bestuurslid en Gandavrijwilliger engageer ik mij om:

 1. Het goede voorbeeld te geven en op een open en loyale manier samen te werken zodat het vertrouwen van de leden, hun ouders en iedereen die met de club in contact komt, niet wordt geschonden;
 2. Te maken dat onze club model staat op het vlak van gelijke kansen;
 3. Respect voor elkaar te hebben, vriendelijk en beleefd te zijn en mij in te zetten om anderen te helpen;
 4. Grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, agressie, racisme, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag niet in onze club te aanvaarden;
 5. Een aanspreekpunt te zijn voor de andere leden en hun ouders en hen heldere en volledige informatie te verstrekken;
 6. Initiatief te tonen en kennis en vaardigheden te gebruiken om de doelstellingen van de club waar te maken;
 7. Problemen aan te pakken in alle sereniteit en samen met de betrokkenen te zoeken naar oplossingen. Indien nodig de klachten door te verwijzen naar de ombudsman van de KBKB die objectief en onafhankelijk een oplossing zal zoeken;
 8. De clubverantwoordelijken op de hoogte te brengen  van alles wat indruist tegen de doelstellingen van de club;
 9. Beslissingen snel en efficiënt uit te voeren.