Statuten

KONINKLIJKE GANDA KORFBALCLUB vzw
GENT
Identificatienummer 1748/82
Ondernemingsnummer 0422612865

Statuten

“Koninklijke Ganda Korfbalclub” of in het kort “K. GANDA KC.” is een vereniging zonder winstoogmerk die door Gérard Bruinjé werd opgericht op 11 augustus 1932 onder de benaming Ganda Korfbalclub en in augustus 1957 gemachtigd werd het predikaat “Koninklijke” te voeren.
De vereniging werd opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 4 juni 2004 werden de statuten gewijzigd, waarvan de gecoördineerde tekst hierna volgt.
Op dezelfde Jaarlijkse Algemene Vergadering werden als leden van de Raad van Bestuur benoemd:

 • Marc Braeckman
 • Jozef De Kuyper
 • Patricia Delnaet
 • Frédéric De Schryver
 • Mario Gautier
 • Patricia Nevejans
 • Sven Roelandt
 • Dominique Van Der Beken

Titel I . – Benaming , maatschappelijke zetel, duur

Artikel 01  :
De vereniging wordt genoemd : “Koninklijke Ganda Korfbalclub”  of in het kort “K. GANDA KC.”.
Artikel 02  :
De zetel van de vereniging is gevestigd in België in de Gentse agglomeratie en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Gent.
Hij is thans gevestigd te 9000 GENT, Hogeweg 96.
De Raad van Bestuur kan beslissen dat de zetel naar iedere andere plaats in België wordt overgebracht.
Artikel 03  :
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur .
Zij kan enkel worden ontbonden volgens de procedure voorzien in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

Titel II. – Doel

Artikel 04  :
De vereniging heeft tot doel buiten iedere politieke, ideologische of confessionele strekking om, haar leden in de mogelijkheid te stellen zich door sportbeoefening, recreatie en lichamelijke, sociale en culturele opvoeding, op gezonde wijze te ontplooien en de sportbeoefenaars te steunen en aan te moedigen.
De vereniging zal voor het bereiken van haar maatschappelijk doel op de eerste plaats de beoefening van de korfbalsport mogelijk maken en stimuleren door onder meer :

 • a) het oprichten van een afdeling “korfbal”
 • b) het initiëren, beoefenen en bekwamen van de leden van die afdeling in deze sporttak, zowel individueel als in ploegverband
 • c) deelname door deze afdeling aan competities en/of andere organisaties
 • d) organiseren van tornooien of deelname aan tornooien van andere verenigingen met een gelijkaardig doel.

Zij is daartoe aangesloten bij de Koninklijke Belgische Korfbalbond – Vlaamse Liga vzw, hierna “de korfbalfederatie” genoemd.
De vereniging kan ook de algemene recreatie van haar leden en de beoefening van andere sporttakken door haar leden mogelijk maken.
De vereniging zal alle handelingen en rechtshandelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doelstellingen, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.
Zij zal aldus ook centra kunnen inrichten voor de sportbeoefening, ontspanning en vergadering van haar leden en op bijkomende wijze een winstgevende bedrijvigheid kunnen uitoefenen uitsluitend ter bevordering van haar doel, bijvoorbeeld door het vragen van een toegangsprijs aan het publiek dat de sportaktiviteiten komt volgen, door het verkopen van programma’s of brochures, door kantineverkoop, door het inrichten van feestelijkheden of andere activiteiten, enz.
De vereniging zal onder meer gefinancierd worden door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in de laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.
Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Titel III. – Leden

Artikel 05  :
Het aantal effectieve leden is onbeperkt doch zal minstens vier bedragen.
Artikel 06  :
De vereniging bestaat uit :
a) effectieve leden : de leden die hetzij aktief deelnemen aan het bestuur van de vereniging, hetzij ouder zijn dan 16 jaar.
Alleen deze leden zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, en hebben stemrecht.
Bij de leden ouder dan 16 jaar onderscheidt men:

 • a) de spelende leden, aangesloten bij de korfbalfederatie (ook genaamd geaffilieerden)
 • b) de niet-spelende leden aangesloten bij de korfbalfederatie (ook genaamd adherenten)
 • c) de ereleden, al dan niet aangesloten bij de korfbalfederatie
 • d) de ondersteunde leden, niet aangesloten bij de korfbalfederatie

b) niet-effectieve (toegetreden) leden : de leden die jonger zijn dan 16 jaar
c) buitengewone leden
De term “lid” of “leden” in deze statuten verwijst naar effectieve leden, niet-effectieve leden en buitengewone leden, tenzij anders bepaald.
Artikel 07  :
De toetreding van nieuwe leden is mogelijk mits aanvaarding als lid door de Raad van Bestuur, die autonoom beslist.
De ereleden worden in die hoedanigheid aanvaard door de algemene vergadering, op voordracht van de Raad van Bestuur.
Sportbeoefenaars van beroep kunnen enkel buitengewoon lid worden.
Artikel 08  :
De leden zijn verplicht de statuten, het eventuele huishoudelijk reglement, en de beslissingen van de algemene vergadering alsook van de Raad van Bestuur na te leven volgens de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
Door de toetreding tot onderhavige statuten, ontzegt zich ieder lid elke daad of elke nalatigheid die nadelig zou zijn voor het maatschappelijk doel of van aard zou zijn om zijn persoonlijk aanzien of eer, of het aanzien en de eer van andere leden of van de vereniging schade te berokkenen. De geschillen betreffende de toepassing van deze bepaling worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die als scheidsrechter optreedt en die beslist zonder verhaal en zonder in verband met de procedure, de vormen en termijnen opgelegd door de rechtbanken te moeten volgen.
De geldelijke verplichtingen der leden zijn beperkt tot het bedrag van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage, welke elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Artikel 09  :
De leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur.
Worden eveneens als ontslagnemend beschouwd, de leden die de verschuldigde bijdrage niet betalen.
Effectieve leden kunnen slechts ontslag nemen conform de reglementen geldend in de korfbalfederatie voor zover zij niet in strijd zijn met de wet.
Voor de uitsluiting van leden gelden de bepalingen van art. 11.
Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.

Titel IV. – Algemene vergadering

Artikel 10  :
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden.
Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of zijn vervanger (cf. artikel 17).
Artikel 11  :
De algemene vergadering is enkel bevoegd om over de volgende punten te beraadslagen indien zij op de oproepingsbrief voorkomen :
1. de wijziging der statuten
2. de benoeming en het ontslag van de bestuurders
3. de kwijting aan de bestuurders
4. de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen maatschappelijk jaar en de begroting van het volgend jaar
5. de ontbinding van de vereniging
6. de uitsluiting van effectieve leden
7. het bepalen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen, die maximaal kunnen bedragen :

 • a) effectieve leden : 625 EUR (steunende leden : 2.500 EUR; ereleden zijn niet verplicht bijdragen te betalen)
 • b) niet-effectieve (toegetreden) leden : 625 EUR
 • c) buitengewone leden : 625 EUR

8. de punten die overeenkomstig artikel 13 op haar agenda worden gebracht
9. de benoeming en uitsluiting van ereleden
Artikel 12  :
De statutaire jaarlijkse algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden.
Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden telkens de Raad van Bestuur oordeelt dat de belangen van de vereniging zulks vereisen of wanneer één vijfde van de stemgerechtigde leden erom verzoekt.
De vergaderingen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur.
Artikel 13  :
Al de stemgerechtigde leden worden ten minste 15 vrije kalenderdagen vóór de vergadering voor de bijeenkomst van de algemene vergadering opgeroepen bij middel van een brief, die niet aangetekend moet worden verstuurd en geldig wordt gericht aan het laatst aan de secretaris opgegeven adres. De brief vermeldt dag, uur en plaats der bijeenkomst evenals de dagorde en wordt ondertekend namens de Raad van Bestuur door de voorzitter of de secretaris.
Enkel de punten die op de dagorde voorkomen kunnen behandeld worden.
Elk voorstel dat ondertekend is door minstens één twintigste van de op de jaarlijkse lijst voorkomende stemgerechtigde leden, en dat ten minste 8 vrije kalenderdagen vóór de vergadering schriftelijk aan de secretaris wordt gemeld, moet op de agenda gebracht worden.
Artikel 14  :
De algemene secretaris of de door de voorzitter aangeduide vervanger, maakt verslag van de algemene vergadering. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenmap, die ter inzage is van de leden.
Artikel 15  :
De vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, onder voorbehoud van wat verder wordt bepaald.
Alle stemgerechtigde leden hebben op de algemene vergadering recht op één stem. Vertegenwoordiging bij volmacht door een ander stemgerechtigd lid is mogelijk doch niet door een derde. De Raad van Bestuur bepaalt het model van de volmacht. Ieder stemgerechtigd lid kan maximum één stemgerechtigd lid vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen; bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.
De stemming gebeurt bij handopsteking, behalve voor de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur, waarvoor de stemming geheim is.
Uiteraard gelden de bijzondere wettelijke voorwaarden van aanwezigheid en/of meerderheid voor de wijziging van de statuten, de wijziging van het doel, de uitsluiting van een effectief lid en de ontbinding van de vereniging.

Titel V. – Bestuur, dagelijks bestuur

Artikel 16  :
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders welke door de algemene vergadering worden benoemd onder de effectieve leden die meerderjarig zijn en sedert de laatste twee jaar effectief lid zijn van de vereniging.
Bij ontstentenis van drie bestuurders beslist de Raad van Bestuur welke drie bestuurders in funktie blijven tot de eerstvolgende algemene vergadering.
De kandidaten zijn geldig verkozen bij gewone meerderheid.
Zij worden benoemd voor ten hoogste twee jaar (drie jaar in geval van artikel 16 lid 2) en zijn ten alle tijde afzetbaar door de algemene vergadering. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad.
De uittredende bestuurders zijn onmiddellijk herverkiesbaar.
Artikel 17  :
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een eerste ondervoorzitter, een tweede ondervoorzitter, een algemeen secretaris en een penningmeester.
De eerste ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid. Bij ontstentenis van beiden neemt de tweede ondervoorzitter het voorzitterschap waar. Is geen van hen drieën ter beschikking dan zal de oudste bestuurder in functie (naar leeftijd) het voorzitterschap waarnemen.
Artikel 18  :
De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter.
Telkens de belangen van de vereniging het vereisen moet de Raad van Bestuur bovendien bijeengeroepen worden op verzoek van twee bestuurders en de bijeenkomst moet plaatsvinden binnen de veertien dagen na de indiening van hun verzoek.
De Raad van Bestuur doet slechts uitspraak zo de meerderheid van zijn leden aanwezig is.
De  Raad van Bestuur beslist bij volstrekte meerderheid der stemmen. Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
De secretaris maakt een verslag op, dat aan de bestuurders wordt bezorgd ten laatste bij de bijeenroeping van de volgende vergadering.

Artikel 19  :
De Raad van Bestuur heeft de meest volstrekte bevoegdheid om de vereniging te beheren en te besturen.
Wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden, valt onder zijn bevoegdheid.
Hij kan onder meer, zonder dat deze opsomming beperkt is, alle daden van bestuur en beschikking stellen; overeenkomsten sluiten, schikkingen treffen, compromissen sluiten; roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen, met hypotheek bezwaren; leningen afsluiten, obligaties uitgeven al dan niet door hypotheek gewaarborgd; huurcontracten van om het even welke duur afsluiten; legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden; aan alle rechten verzaken; alle machten verlenen aan door hem aangewezen mandatarissen die al dan niet lid zijn; beslissen welke houding er moet worden aangenomen in rechtszaken en de vereniging in rechte vertegenwoordigen zowel als eiser dan als verweerder.
Hij mag ook het personeel van de vereniging benoemen, bezoldigen en ontslaan; alle sommen en waarden innen; alle in bewaring gegeven sommen en waarden opvragen; rekeningen opnemen bij de banken of het postcheckambt; op voornoemde rekeningen alle verrichtingen doen zoals het opvragen van gelden door uitgifte van cheques, overschrijvings- of tranfertorders of elk ander betalingsmandaat; een banksafe in huur nemen; alle door de vereniging verschuldigde sommen betalen; alle al dan niet aangetekende of verzekerde brieven, telegrammen en colli’s afhalen; alle postwissels of -kwijtingen innen.
Artikel 20  :
De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders, al dan niet gezamenlijk optredend, en hen in het bijzonder gelasten met het dagelijks bestuur van de zaken van de vereniging en de vertegenwoordiging van de vereniging wat zijn bestuur aangaat (gebruik van de maatschappelijke handtekening). Deze delegaties zijn op ieder ogenblik herroepbaar.
Zijn aldus meerdere bestuurders aangesteld, dan vormen zij een directiecomité dat zijn voorzitter kiest.
Is er slecht één aangeduid, dan treedt hij op als afgevaardigde-bestuurder.
Artikel 21  :
Om rechtsgeldig verbonden te zijn tegenover derden is nodig en volstaat de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of van de afgevaardigde-bestuurder of van de voorzitter van het directiecomité, zonder dat deze hun bevoegdheid aan derden moeten bewijzen, tenzij de Raad van Bestuur een bijzondere volmacht heeft gegeven.
Voor het beheer van de bankrekening kunnen evenwel meerdere bestuurders afzonderlijk optreden, onder hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de Raad van Bestuur.
Artikel 22  :
De bestuurders nemen in de uitvoering van de uitoefening van hun funktie geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk ten overstaan van de vereniging voor de uitoefening van hun mandaat. Zij nemen hun mandaat kosteloos waar.

Titel VI. – Huishoudelijk reglement

Artikel 23  :
De inrichting en werking van de vereniging en haar organen kan, onverminderd de toepassing van deze statuten en de wet, worden geregeld in een huishoudelijk reglement dat door de Raad van Bestuur wordt samengesteld.

Titel VII. – Boekhouding

Artikel 24  :
Het maatschappelijk jaar begint op 1 mei en eindigt op 30 april van elk jaar.
De VZW voert een vereenvoudigde boekhouding die ten minste de mutaties in contant geld en op rekening weergeeft. De Raad van Bestuur kan evenwel beslissen dat een dubbele boekhouding moet worden gevoerd.

Titel VIII. – Ontbinding

Artikel 25  :
Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun machten alsook de bestemming die aan het netto-aktief van het maatschappelijk bezit zal gegeven worden. In elk geval zal dit netto-aktief bestemd worden voor een vereniging of werk met gelijkaardig doel als dit der huidige vereniging.
Aldus opgemaakt te Gent op 4 juni 2004, in 2 exemplaren.

 • Marc Braeckman
 • Jozef De Kuyper
 • Patricia Delnaet
 • Frédéric De Schryver
 • Mario Gautier
 • Patricia Nevejans
 • Sven Roelandt
 • Dominique Van Der Beken
Bijlagen